Výskum a vývoj 

Výskum a vývoj označuje sériu aktivít, ktoré organizácia robí pri zlepšovaní svojich existujúcich produktov a spôsobov práce. Môžme ho rozdeliť na základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj.