Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2021 a platia pri objednávaní, nákupe a následnom využívaní vzdelávacích služieb INOVATO o.z., Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovensko, IČO: 53525221 (ďalej aj ako „organizátor“). Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi organizátorom a kupujúcim. Zmluva vzniká doručením vyplnenej prihlášky online prostredníctvom inova.to, su.inova.to alebo e-mailom na info@inova.to, peter.ballon@svecgroup.sk.

Prihlásenie sa na kurz je záväzné. Prihlásením sa na kurz zároveň kupujúci vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami organizátora oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí. Na akciu je potrebné sa prihlásiť v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 14 kalendárnych dní pred konaním akcie. Na základe prihlášky pošle organizátor potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou. Zálohová faktúra sa zasiela na e-mail, uvedený kupujúcim v prihláške, pred uskutočnením akcie a hradí sa bankovým prevodom. Daňový doklad zašle organizátor kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty po absolvovaní akcie.

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený v plnej výške kupujúcemu. Kupujúci môže zrušiť prihlášku len písomne a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred konaním akcie. Storno poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení prihlášky zo strany kupujúceho po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť akcie náhradník, ak bude organizátor o tejto zmene oboznámený najneskôr do 24 hodín od začatia akcie.