Naspäť
1. januára 2024 Blog

Vesmírny priemysel a čistenie vesmíru so Space scAvengers

Prečítajte si rozhovor s Tomášom Balogom zo spoločnosti Space scAvengers, ktorá skúma nový spôsob manipulácie a eliminácie trosiek alebo väčšieho vesmírneho odpadu na obežnej dráhe.

Vesmírny priemysel a čistenie vesmíru so Space scAvengers

Tomáš, študoval si fyziku. Čo si v nej našiel a aká bola cesta od fyziky k biznisu vo vesmíre?

Cesta od štúdia fyziky k podnikaniu vo vesmírnom odvetví bola fascinujúca a plná prepojení. Začalo to hlbokým záujmom o fyziku, kde sa človek zoznamuje s prírodnými zákonmi, od mikroskopických javov kvantovej mechaniky až po obrovské štruktúry vesmíru. Toto štúdium rozvíja kritické myslenie a schopnosti riešiť komplexné problémy, čo sú zručnosti cenné v akomkoľvek odvetví, vrátane podnikania. S rastom vesmírneho priemyslu, ktorý zahŕňa všetko od satelitných technológií po vesmírne cestovanie a výskum, sa otvárajú nové príležitosti. Takýto prechod bol u mňa poháňaný túžbou aplikovať vedecké vedomosti v praktických, inovatívnych spôsoboch s účelom pracovať sám pre seba a byť sám sebe pán.

Pre úspech vo vesmírnom biznise je však často dôležité doplniť vedecké vzdelanie o obchodné a manažérske zručnosti, alebo budovanie siete kontaktov v oblasti podnikania a technológií, ktoré som získal v predošlých zamestnaniach, na workshopoch, školeniach a podobne. Táto kombinácia vedeckého a podnikateľského myslenia umožňuje riešiť globálne výzvy, akým je aj využívanie vesmírneho potenciálu, čo je pre niekoho s pozadím vo fyzike veľmi príťažlivé a plné príležitostí.

Môžeš, prosím, vysvetliť prečo si si vybral robiť biznis vo vesmíre a nie na zemi?

Rozhodnutie orientovať sa na podnikanie vo vesmírnom odvetví bolo motivované túžbou byť súčasťou pionierskych inovácií a posunu hranice ľudského poznania. Vesmírny priemysel ponúka neobmedzené príležitosti pre výskum a vývoj, a tiež potenciál riešiť globálne problémy. Nám v Space scAvengers sa podarilo identifikovať a nájsť novovznikajúci trh s orbitálnym servisom, do ktorého chceme vstúpiť s vývojom technológie pre autonómne riadenie systémov satelitov na odstraňovanie technologického odpadu či iných servisných úkonov vo vesmíre. Osobitne, ekonomický potenciál vesmírneho sektora láka podnikateľov sľubnými príležitosťami a odmenami po prekonaní prvotných a často finančne náročných prekážok. Navyše, možnosti medzinárodnej spolupráce a osobná vášeň pre objavovanie neznámeho robia vesmírne podnikanie atraktívnym a vzrušujúcim výberom.

https://inova.to/wp-content/uploads/2023/12/logo.png

Vaše riešenia vznikajú na zemi a ak som tomu porozumel, tak chcete vytvoriť systém odpratávania rozmernejšieho vesmírneho odpadu na orbitách, kde spôsobuje riziko zrážky so satelitmi alebo raketami. Niektorý odpad preveziete rojmi satelitov s klepetami na smetisko (orbity, kde nebude zavadzať) a niektoré kusy pôjdu do „spaľovne“ – stiahnu sa a zhoria v atmosfére. Môžeš to , prosím, vysvetliť aj odbornejšie ako ja?

Predstavte si, že vytvárate systém na odstránenie vesmírneho odpadu, ktorý rieši problém rastúceho množstva odpadu na zemských orbitách. Tento odpad predstavuje značné riziko pre satelity, vesmírne stanice a rakety kvôli možnosti zrážok. Prvým krokom v tomto procese je identifikácia a sledovanie vesmírneho odpadu. Použitím optického sledovania dokážeme viac-menej presne určiť polohu a trajektóriu každého kusu odpadu. Tieto informácie sú kľúčové pre efektívne naplánovanie odstraňovacieho procesu teda vesmírnej misie. Takéto informácie sú súčasťou globálnych databáz a na Slovensku je tiež významná firma Astros Solutions, s ktorou spolupracujeme, ktorá tieto dáta zbiera a vlastnými meraniami ďalej spresňuje.

Následne v našom prístupe chceme využiť flotilu špecializovaných satelitov, vybavených úchytnými zariadeniami, akými sú aj momentálne už testované a vyvíjané ultra-rýchle zváracie spoje. Tieto satelity sa budú autonómne pohybovať na určených orbitoch, kde sa synchronizujú s pohybom cieľového objektu a zachytia tento väčší kus zariadenia. Po zachytení budú tieto kusy odpadu buď premiestnené na tzv. ‚smetiskové‘ orbity, kde už nebudú predstavovať riziko, alebo sa pripravia na deorbitáciu, teda zhorenie v atmosfére. Deorbitácia, alebo zámerné navedenie odpadu do atmosféry, by sa používala pre menšie alebo menej nebezpečné kusy. Tieto kusy sa v dôsledku trenia s atmosférou Zeme zahrejú a následne zhoria, čím by sa úplne zničili bez toho, aby predstavovali ďalšie riziko pre vesmírne aktivity.

Celý tento systém by bol navrhnutý tak, aby bol čo najefektívnejší a bezpečný, s dôrazom na minimalizáciu rizika počas odstraňovacieho procesu. Predstavuje to veľkú výzvu v oblasti vesmírneho inžinierstva a robotiky, ale zároveň je to kľúčové pre udržanie bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti vesmírnych operácií.

Aký veľký je to biznis s ohľadom na množstvo odpadu, ktorý treba zlikvidovať, počty a ceny satelitov, ktoré sa budú do vesmíru vysielať?

Z hľadiska množstva odpadu, ktorý je potrebné zlikvidovať, stojíme pred obrovskou výzvou. Odhaduje sa, že na zemských orbitách sa nachádzajú tisíce ton odpadu, vrátane nefunkčných satelitov, častí rakiet a iných fragmentov. Tento odpad predstavuje významné riziko pre aktívne satelity a vesmírne misie.

Pokúsim sa poskytnúť predstavu o ekonomike tohto podnikania. Cena za vývoj, výrobu a vypustenie špecializovaných satelitov na odstraňovanie vesmírneho odpadu by bola vysoká. Náklady na jeden satelit by záviseli od jeho komplexnosti a schopností, môžu sa pohybovať od niekoľkých desiatok do stoviek miliónov dolárov. Okrem toho by sa museli zohľadniť aj náklady na vývoj potrebnej technológie, riadiace a monitorovacie systémy a logistiku misie.

Napriek vysokým nákladom by malo byť toto odvetvie značne ziskové, vzhľadom na rastúci dopyt po bezpečných vesmírnych operáciách. S narastajúcim počtom satelitov, ktoré sa každoročne vypúšťajú, sa zvyšuje aj potreba udržiavať orbity čisté a bezpečné. To už vedie k významnému dopytu zo strany vlád, medzinárodných organizácií a súkromných spoločností.

Takisto, existuje potenciál pre vývoj technológií, ktoré by umožnili recyklovať alebo inak využiť zachytený vesmírny odpad, čo by mohlo ďalej zvyšovať ziskovosť tohto podnikania.

V konečnom dôsledku, hoci je to vysoko nákladný a technicky náročný podnik, potenciál pre značný zisk a pozitívny dopad na udržateľnosť vesmírnych operácií robí z tohto odvetvia atraktívnu oblasť pre investície a inovácie.

Aký je váš časový plán od simulácii až po výrobu a financovanie?

V súčasnej dobe sa zameriavame na fázu simulácií a návrhu, ktorá trvá približne 2 roky a jej ukončenie plánujeme už počas 2024. V tejto fáze vykonávame počítačové simulácie na testovanie rôznych stratégií odstraňovania vesmírneho odpadu a navrhujeme prototypy satelitov a ich komponentov. Tento proces je kľúčový pre zabezpečenie efektívnosti a bezpečnosti celého systému. Paralelne s týmto sa venujeme vývoju a testovaniu prototypov, čo zahŕňa vytváranie fyzických modelov a ich testovanie v kontrolovaných podmienkach. Táto fáza, trvajúca približne 3 roky, zahŕňa aj testovanie v nízkozemských orbitách na overenie funkčnosti technológie vo vesmírnych podmienkach pokiaľ budeme mať zabezpečené financovanie. Takže súčasne sa zameriavame aj na získavanie financovania a budovanie partnerstiev. Tento proces zahŕňa prezentáciu projektu investorom, vyjednávanie kontraktov a zabezpečenie podpory zo strany vládnych agentúr a medzinárodných organizácií.

Po úspešnom testovaní, ktoré bude vlastne prvou úspešnou vesmírnou misiou prejdeme k fáze masovej výroby a nasadenia. Tu už budeme závislí na dopyte trhu ale vo všeobecnosti to zahŕňa masovú výrobu satelitov a prípravu na realizáciu ďalších našich vesmírnych misií. Takto vlastne prejdeme do fázy kontinuálnej operácie a údržby. Toto zároveň zahŕňa monitorovanie a riadenie satelitov, analýzu údajov a prípadné vylepšenia systému.

Nemyslíš si, že máme dosť neporiadku aj na zemi a najskôr by sme si mali poupratovať doma? Myslíš si, že keď sa medzi sebou ako ľudia neznesieme na Zemi, tak vo vesmíre nám to bude fungovať?

Je pravda, že na Zemi čelíme mnohým výzvam, vrátane environmentálnych problémov, sociálnych nezhôd a politických konfliktov. Argument, že by sme mali najskôr riešiť tieto problémy pred rozširovaním našej aktivity do vesmíru, je pochopiteľný a často sa objavuje v diskusiách. Na jednej strane, environmentálne otázky ako znečistenie, zmena klímy a ochrana biodiverzity sú naliehavé problémy, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť. Rovnako, sociálne a politické problémy vyžadujú intenzívne úsilie na dosiahnutie udržateľného mieru a spravodlivosti na celom svete. Na druhej strane, rozvoj vesmírnych technológií a prieskum vesmíru môže priniesť aj pozitívne prínosy pre Zem.

Napríklad, satelitné technológie sú kľúčové pre monitorovanie zmeny klímy, riadenie prírodných katastrof a dokonca aj pre globálne komunikačné siete. Vesmírny výskum tiež stimuluje technologický pokrok, ktorý môže mať široké aplikácie vrátane na Zemi. Čo sa týka medziľudskej spolupráce a konfliktov, vesmírny výskum v minulosti ukázal, že môže byť platformou pre medzinárodnú spoluprácu. Programy ako Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) sú príkladmi, ako môžu spolupracovať národy s rôznymi záujmami a politickými pozíciami.

V konečnom dôsledku, myšlienka, že by sme mali najskôr vyriešiť problémy na Zemi predtým, ako sa obrátime k vesmíru, je dôležitá a hodná zváženia. Je však tiež dôležité rozpoznať, že vesmírny výskum môže byť súčasťou riešenia mnohých z našich zemských problémov a že obidve tieto oblasti – starostlivosť o našu planétu a prieskum vesmíru – môžu a mali by ísť ruka v ruke.

https://inova.to/wp-content/uploads/2023/12/balog-3.jpg

Čo Tebe a Tvojej firme prináša takýto výskum a biznis okrem peňazí, ktoré by ste chceli zarobiť?

Prvým a hlavným prínosom je úloha v ochrane a udržateľnosti vesmírneho prostredia. Odstránenie vesmírneho odpadu je kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti vesmírnych operácií, ako sú satelitné komunikácie, vedecký výskum a možné budúce vesmírne misie.

Okrem toho, tento druh výskumu a podnikania podporuje technologický pokrok, ktorý je pre mňa osobne nesmierne zaujímvá téma. Vyvíjanie nových technológií na odstránenie vesmírneho odpadu môže priniesť inovácie so širokým dosahom, vrátane aplikácií v robotike, materiálovom inžinierstve a automatizácii. Tieto technológie by mohli nájsť uplatnenie aj v mnohých iných priemyselných odvetviach na Zemi. Tretím prínosom by bolo posilnenie medzinárodnej spolupráce. Vesmírny výskum a operácie vyžadujú koordináciu a spoluprácu medzi rôznymi krajinami a kultúrami, čo podporuje medzinárodný dialóg a spoluprácu.

Napokon, ako firma máme príležitosť prispievať k vzdelávaniu a inšpirácii ďalšej generácie vedcov, inžinierov a prieskumníkov. Vedúce postavenie vo vesmírnom výskume by nám umožnilo zapájať sa do vzdelávacích programov a podporovať záujem o STEM (veda, technika, inžinierstvo, matematika) oblasti.

Takže, hoci finančný zisk je dôležitý aspekt každého podnikania, v prípade vesmírneho výskumu to prináša širšie prínosy, od prispievania k udržateľnosti a bezpečnosti vesmírnych operácií, cez technologický pokrok, až po medzinárodnú spoluprácu a vzdelávanie.

Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí by sa chceli vybrať podobným smerom ako vy?

Začnite so silným základom v matematike, fyzike, inžinierstve a počítačových vedách, pretože tieto oblasti sú kľúčové pre akúkoľvek prácu vo vesmírnom priemysle. Praktické skúsenosti získané cez stáže alebo letné programy sú neoceniteľné, rovnako ako je dôležité budovať si sieť kontaktov cez konferencie a workshopy, ktoré sú často súčasťou štúdií.

Kreativita a inovácie sú nevyhnutné, keďže vesmírny priemysel je rýchlo sa meniaci. Udržujte zvedavosť a vášeň pre učenie, pretože vesmír neustále prináša nové výzvy a otázky. Napokon, buďte trpezliví a vytrvalí. Úspech vo vesmírnom priemysle vyžaduje čas a úsilie, ale s odhodlaním a vášňou môžete dosiahnuť svoje ciele.

Dnešné deti sa vraj nechcú učiť matematiku alebo fyziku. Ja som krásu matematiky a diferenciálnych rovníc pochopil až na vysokej škole, keď som videl reálne aplikácie v mechanike alebo pružnosti a pevnosti. Vedel by si dať nejakú radu žiakom a študentom prečo sú tieto disciplíny zaujímavé a užitočné?

Prvým bodom, ktorý by som zdôraznil, je, že matematika a fyzika sú základné jazyky, ktorými je popísaný náš vesmír. Fyzika nám umožňuje pochopiť, ako fungujú veci na základnom princípe, od najmenších kvantových častíc až po obrovské galaxie. Matematika je zase nástrojom, ktorý nám umožňuje modelovať, analyzovať a predpovedať tieto javy. Spolu poskytujú neoceniteľný pohľad na svet okolo nás a umožňujú nám objavovať a inovovať.

Ďalej, v praxi nájdete matematiku a fyziku v mnohých aspektoch moderného života. Od technológií, ktoré používame každý deň, ako sú smartfóny a počítače, až po rozvoj udržateľných energetických riešení a lekárskeho výskumu, tieto disciplíny sú základom pre mnohé inovácie a pokroky.

Pre študentov, ktorí môžu mať problém vidieť praktickú aplikáciu alebo krásu týchto predmetov, by som odporúčal hľadať príležitosti na praktickú skúsenosť. Napríklad, projektové alebo experimentálne aktivity. Ja som začínal rozobratím vtedy ešte inovatívnej vecičky ako je walkman. V tomto období je zas dostupných plno skladačiek a setov, ktoré v sebe zahŕňajú rôznorodé experimenty, či možnosti vytvoriť si vlastný funkčný elektromechanický výrobok.

Ak si nevedia povedať, že čo má byť ten prvý krok, tak odporúčam napríklad návštevu planetária. Tá vzbudí nadšenie v prírodné vedy veľmi rýchlo a je to aj príjemný zážitok.

Nakoniec, je dôležité chápať, že matematika a fyzika vyvíjajú kritické myslenie a problémové riešenie – zručnosti, ktoré sú dôležité v akomkoľvek povolaní a v živote vo všeobecnosti. Tieto disciplíny učia študentov, ako pristupovať k problémom systematicky a ako hľadať riešenia na základe logiky a dôkazov. Tieto zručnosti sú cenné nielen v akademickej sfére, ale aj v každodennom živote a práci.
https://inova.to/wp-content/uploads/2023/12/balog-2-scaled.jpg

Ako si predstavuješ svoju firmu a seba v nej o 30 rokov?

O 30 rokov naša firma mohla patriť medzi tie na čele inovácií vo vesmírnom priemysle. Dúfam, že budeme považovaní za jedného z kľúčových hráčov v oblasti vesmírneho výskumu, satelitných technológií, prispievajúci k ochrane Zeme prostredníctvom vesmírneho monitorovania, možno aj vesmírneho cestovania a samozrejme v oblasti cyklickej ekonomiky od servisu satelitov, odstraňovania po recykláciu a výrobu priamo na orbite. Technologický pokrok, ktorý sa dá očakávať za tri dekády, by mohol zahŕňať vývoj pokročilých pohonových systémov pre vesmírne lode, výrazne efektívnejšie a spoľahlivejšie satelitné systémy, a dokonca možno vytvorenie trvalo udržateľných obytných staníc alebo základní na Mesiaci či Marse. Tie všetky by teda mohli využívať pozitívne výsledky a možnosti, ktoré prinesie naša technológia.

Dúfam, že aj o tých 30 rokov budem stále CEO firmy a budem môcť napĺňať môj osobný záväzok smerovaný k vytváraniu kultúry inovácií a trvalého vzdelávania v našej firme. Tak ako teraz, tak aj v budúcnosti budem chcieť, aby naši zamestnanci boli nielen poprednými expertmi vo svojich oblastiach, ale aby boli aj inšpirovaní k neustálemu objavovaniu nových možností a riešeniam, ktoré prináša neustále sa rozvíjajúci vesmírny priemysel.

Tiež si uvedomujem, že naša firma má zodpovednosť aj voči širšej spoločnosti. Preto je naším cieľom nielen prosperovať ako podnik, ale aj pozitívne prispievať k spoločnosti a životnému prostrediu. O 30 rokov si predstavujem našu firmu ako kľúčového hráča v odvetví, ktorý je nielen na špičke technologických inovácií, ale tiež ako spoločnosť, ktorá prispieva k lepšej a udržateľnejšej budúcnosti pre ľudstvo.

Autor: Ján Košturiak
Foto: Tomáš Balog
Viac info: Home – (spacescavengers.sk)

 

 

 

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..