Naspäť

Strojárska univerzita

V strojárskych podnikoch je veľa pracovníkov, ktorí vyštudovali strojársku technológiu alebo iné podobné špecializácie, pracujú v oblasti vývoja, konštrukcie, technológie, projektovanie výrobných systémov, riadenia výroby, logistiky alebo obchodu. To, čo sa učili v škole je už prekonané, to čo sa učia pri svojej prácu je obmedzené zameraním a vybavením podniku. Títo ľudia a ich znalosti však zásadne ovplyvňujú predajnosť výrobkov, ich ceny, marže a náklady. Technikom niekedy uniká vývoj techniky aj preto, že majú veľa práce a nemajú čas študovať. Podobne je to aj s majiteľmi firiem, ktorí robia často investičné rozhodnutia na nákup nových technológii bez toho, aby sa v nich vyznali. Pre tieto skupiny ľudí sme pripravili koncentrovaný a praktický vzdelávací program Strojárskej univerzity.

Strojárska univerzita

Strojárska univerzita

Kedy
21.-22.2.2023
6 modulov v roku 2023. Možnosť prihlásiť sa len na všetky moduly.
Cena
3000 EUR bez DPH /1 účastník z firmy
V cene - výučba, učebné materiály, exkurzie, konzultácie počas štúdia, občerstvenie a obed počas učebných blokov

Čo je pridaná hodnota?

 • Najnovšie poznatky v oblasti strojárskych materiálov, technológií, organizácie práce a výroby v koncentrovanej podobe tak, aby to ľudia zvládli popri svojej práci – 2 dni v mesiaci
 • Študijné podklady pre účastníkov, ktoré im umožnia ďalšie samoštúdium
 • Praktické zameranie spojené s najlepšími odborníkmi v danej disciplíne
 • Vytvorenie vzťahov a siete kontaktov s inými odborníkmi a firmami a možnosť hľadania nových riešení s využitím externých znalostí

Cieľ

 • Držať krok s rýchlym vývojom nových technológií, inovácií, materiálov a organizácie práce v strojárskych firmách
 • Výmena poznatkov, kontaktov a skúsenosti
 • Vytváranie siete strojárskych odborníkov
 • Posilnenie spolupráce medzi odborníkmi a firmami na Slovensku a v Čechách
 • Rozvoj strojárstva na Slovensku a v Čechách

Forma

 • 6 dvojdňových stretnutí
 • Úvod do problematiky
 • Ukážky praktických aplikácií a výmena skúseností
 • Diskusia/workshop
 • Prehliadka výroby alebo výskumných pracovísk
 • Výmena kontaktov a materiálov

Moduly

Modul 1, 21.-22.2.2023, ŠVEC a SPOL, Vráble

Konštrukčné postupy a priemyselný dizajn

Budeme diskutovať o metódach a praktických skúsenostiach so znižovaním nákladov v predvýrobných etapách, modularizáciou, Design for X a DFMA, hodnotovou analýzou a analýzou rizika, priemyselným dizajnom a vývojom nových výrobkov.

 

Stretneme sa s praktikmi, ktorí sa zaoberajú konštruovaním s ohľadom na vyrobiteľnosť, zmontovateľnosť a automatizáciu výroby. Budeme preberať prístupy k modularizácii štruktúry výrobkov a znižovaní nákladov v predvýrobných etapách. So špičkovými priemyselnými dizajnérmi budeme hovoriť o prepojení priemyselného dizajnu s inžinierskymi disciplínami v podniku a priamo na výrobkoch účastníkov štúdia budeme hľadať ich inovačný potenciál. Pozrieme si niektoré moderné technológie a prístupy priamo vo výrobe.

Modul 2, 29.-30.3.2023, Fakulta strojní, ČVUT/INTEMAC Brno

Nové technológie v strojárstve

S expertmi budeme diskutovať, ukazovať si nové trendy, praktické príklady a riešenia v oblasti obrábania, tvárnenia, aditívnych technológií a spájania materiálov. Ukážeme si AR/VR metódy vo vývoji výrobkov, preberieme najnovšie trendy vo vývoji obrábania, pozrieme si riešenia, ktoré sa vyvíjajú a testujú v laboratóriách a budeme diskutovať priamo s ich autormi. Stretneme sa so skúsenými manažérmi a vývojármi z praxe, ktorí nám ukážu nielen to, čo funguje, ale aj limity niektorých technológií, chyby a omyly, ktorých sa sami dopustili a doporučenia na to, aby sme dokázali eliminovať riziká pri nasadzovaní nových technológií. Ukážeme si rôzne spôsoby 3D tlače a ich limity.

Modul 3, 18.-19.4. 2023, OMS Intelligence Sollutions, Senica

Inovácie a vývoj výrobkov

Inovačné postupy v strojárstve (Design Thinking, Design Sprint, WOIS, IDEO), inovácie produktov, služieb a biznis modelov, organizácia inovačných a vývojových tímov, vytváranie inovačnej kultúry a ekosystému.

Toto bude koncert inovátorov. Dva dni inšpirácií, keď si účastníci možno ani nevšimnú, že nemali prestávku a pracovali v stave flow. Ukážeme si, že inovácie nie sú náhodné a kreatívne nápady, ale systematický proces vytvárania hodnoty, ktorý začína aj končí zákazníkom. Ukážeme si príklady a postupy, ktoré fungujú a na príkladoch si vysvetlíme 40 inovačných princípov. Každý účastník si odnesie vlastnú inovačnú príručku, s ktorou na stretnutí začne pracovať na svojom vlastnom projekte.

Modul 4, 23.-24.5.2023, MtF STU Trnava/Boelhoff

Nové konštrukčné materiály / Trnava

Budeme hovoriť o nových trendoch v tradičných konštrukčných materiáloch, práškoch, nanomateriáloch a kompozitoch, o ich spracovaní, cenách, vlastnostiach a limitoch.

V tomto module prenikneme do krásy vnútorných štruktúr materiálov a uvedomíme si, aké obrovské inovácie prebiehajú v tejto oblasti v snahe zvyšovať pevnosť, pružnosť, odolnosť, hmotnosť a ďalšie vlastnosti materiálov. O materiáloch, ich vlastnostiach a spôsoboch ich opracovania, spájania a aplikácií budú hovoriť najlepší výskumníci a praktici z priemyslu. Uvidíme mnohé príklady a riešenia, o ktorých sme ani netušili a budeme diskutovať aj o tom, ako testovať a merať vlastnosti súčiastok a materiálov.

Modul 5, 22.-23.6.2023, DANFOSS, Považská Bystrica

Organizácia a metódy vývoja

Budeme diskutovať o štíhlom vývoji výrobkov, ktorý zásadne ovplyvňuje náklady a produktivitu výroby, o agilite a zvýšení rýchlosti vývoja aj o tom, ako budovať a viesť vývojové a inovačné tímy a hľadať v nich motiváciu a synergiu. Kým v IT firmách sa už dávno využívajú agilné systémy riadenia, vo výrobe štíhle procesy, vo vývoji výrobkov, v konštrukčných a technologických kanceláriách dominuje často ešte tradičná organizácia práce. Ukážeme si prístupy, ako skrátiť vývojové fázy, redukovať chyby a zbytočné činnosti, ako vytvoriť plynulý tok a organizovať správny vývojový tím bez byrokracie a so silnou motiváciou dosiahnuť cieľ.

Modul 6, 25.-26.7. 2023, BIZZCOM, Bučany

Digitalizácia a automatizácia

Budeme si ukazovať príklady a vymieňať praktické skúsenosti s expertmi v oblasti digitalizácie strojárskej výroby a smart výrobných technológií, Kolaboratívnych robotov, Industry 4.0. Uvidíme najnovšie prístupy k projektovaniu moderných výrobných systémov, nasadenie inteligentných digitálnych technológií pre automatizáciu výroby, montáže, kontroly s prvkami umelej inteligencie, automatizovaných chybuvzdorných systémov a rýchleho zaučenia pracovníkov s pomocou rozšírenej a virtuálnej reality a simulácie. Budeme diskutovať o limitoch súčasných najmodernejších robotických, manipulačných a skladovacích systémov.

Lektori

Na stretnutia Strojárskej univerzity pozývame napríklad týchto lektorov – Jiří Marek, Ján Ťapušík, Patrik Paul, Martin Tvarůžek, Ľubomír Švec, Jaroslav Šedivý, Roman Lisičan, Peter Čubaňák, Ota Horák, Radovan Furmann, Branislav Rabara, Dávid Gurčík, Peter Mačuš, Miloš Filip, Roman Dvořák, Peter Fabian, Jan Hudec, Andrej Bielik, Vladimír Levársky, Monika Cigáneková, Ján Košturiak, Norbert Brath, František Červenka, Radek Zbožínek, Petr Štepánek, Miroslav Ostrý, Martin Kusý, Ivan Buranský, Štefan Prostinák, Juraj Habovštiak, Artur Gevorkyan, Petr Koutný, Radovan Slíž, Patrik Vančík a i.

strojarska-univerzita
Ján Košturiak
Prezident INOVATO a IPA Slovakia
strojarska-univerzita
Jiří Marek
strojarska-univerzita
Andrej Bielik
strojarska-univerzita
Martin Tvaružek
strojarska-univerzita
Radovan Furmann
strojarska-univerzita
Ján Ťapušík
strojarska-univerzita
Monika Cigáneková
strojarska-univerzita
Peter Mačuš
00 / 00

Vzhľadom na to, že strojári, technici, konštruktéri, technológovia, údržbári a odborníci z výroby sú obyčajne časovo vyťažení, zvolili sme nasledovný systém:

 • Dvojdenné sústredenia jeden krát v mesiaci v zaujímavých firmách
 • Koncentrované prednášky s expertmi v danom obore, diskusia k problémom účastníkov, následná možnosť individuálneho stretnutia a riešenia konkrétneho problému, praktické ukážky a aplikácie, vzájomné zdieľanie skúseností
 • Podpora elektronickými materiálmi na webe – prednášky, skriptá, katalógy, videá, prípadové štúdie

Realizované s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných klastrových organizácií.

Referencie

Prišiel som, lebo som sa chcel prepojiť so slovenskými inovátormi a odchádzam nielen prepojený s INOVATOM, ale aj nabitý energiou, inšpirovaný prednáškami a povzbudený vzájomnou dôverou.
Marek Polák
Sensodrive GmbH
Ďakujem za prínosné podujatie, čerpám veľmi oceniteľné informácie a podnety.
Dušan Dubiš
Bodrô s.r.o.
Zaujímavé podujatie a prepojenie biznisu, inovácií, spolupráce, crowdfundingu a príjemne "sálajúceho" sociálneho rozmeru. Ďakujem za organizáciu.
Marek Mašláni
B+R automation
Dokonalá organizácia bez potreby ďalších otázok, dokonalé obsadenie prezentujúcich, výborné témy, ktoré sú základom prosperujúcej, modernej a udržateľnej spoločnosti.
Vladimír Cviklovič
SPU v Nitre
Mimoriadne podnetné a inšpiratívne podujatie, obohacujúce o informácie súvisiace s inováciami a ich smerovaním na území SR.
Renata Nováková
Slovenská asociácia pre kvalitu
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa. Obsahovo to bolo veľmi zaujímavé.
PhDr. Michal Kukula
nebotra
Bola to výborná akcia + veľa inšpirácií.
Ladislav Ondrejička
Podujatie, ktoré dodá osobe so zápalom pre inovácie a biznis všetko čo potrebuje na zapojenie sa do trhu plného možností!
Adam Bátovský
Business Development Consultant
Dva intenzívne dni, počas ktorých sme prezentovali nadčasové audio a video riešenia pre viac ako 200 účastníkov z rôznych inovatívnych sfér. Ako sa ukázalo, práve inovácie pre zvýšenie efektivity a fungovania v oblasti videokonferenčných riešení sú dnes firmami veľmi žiadané. Koronakríza tento dopyt ešte viac zvýraznila. Motto INOFESTU sa nieslo v duchu networkingu, čo sme naplno využili aj my. Získali sme potenciálne obchodné kontakty a spoznali nové a inšpirujúce projekty iných účastníkov.
Ing. Michaela Tonkovičová
MediaTech Central Europe, a.s.
INOFEST bolo pre mňa veľmi zaujímavé podujatie plné inovácií. Účastníci si mohli vypočuť množstvo inšpiratívnych prednášok, praktických skúseností inovátorov a diskutovať so zaujímavými ľuďmi z rôznych podnikateľských oblastí. Zaujímavé boli aj expozície produktov spoločností, ktoré sa venujú inováciám. Po organizačnej stránke bolo podujatie vynikajúco zvládnuté a určite odporúčam každému, aby sa v budúcnosti podujatia zúčastnil.
Ing. Tomáš Cmorej, PhD.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Inšpiratívní ľudia plní inovatívnych myšlienok. Veľmi prínosné podujatia pre podnikateľské prostredie.
Vladislav Novák
EOS Innovazioni, a. s.
Na INOFESTE 2020 som sa zúčastnil s kolegom konštruktérom. Dohodli sme si tam stretnutie s Patrikom Paulom z paul+murincreative s.r.o., ktorý mal prednnášku o 3D vizualizácii bicyklov. Riešili sme spoluprácu na tvorbe produktového konfigurátora našej športovej pomôcky k paralympijskému športu boccia.mOsobné stretnutie nám pomohlo posunúť sa v chápaní zadania a podmienok spolupráce.
Ondrej Bašták Ďurán
BASHTO SPORTS
Konferencia bola pútavá. Určite využijeme nové kontakty na naviazanie ďalšej spolupráce.
Jozef Košík
RIBE Slovakia k.s. Nitra
Som spokojný s organizáciou celej konferencie, aj s jej technickým zabezpečením.
Tibor Šuľa
MEDIA/ST
00 / 00

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..